OBCHODNÍ PODMÍNKY

Dodavatel:   

JAK NA AUTO s.r.o.
Ringhofferova 115/1
155 21 Praha 5


Dodavatel je plátcem DPH.

IČO: 01778650
DIČ: CZ01778650

(dále jen dodavatel)


REKLAMACE a Vámi nevyhovující zásilky zasílejte na adresu obchodu:

JAK NA AUTO

Pardubická 528

537 01 Chrudim

Kontaktní údaje:
E-shop/objednávky : 00420 730 807 477
Reklamace: 00420 730 807 477
Email:obchod@jaknaauto.cz na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do 3 dnů.

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:  2600444202/2010 FIO banka

Provozní doba:
Provozní doba vyřizování objednávek je Po-Čt 9-15h, Pá 9-15h (polední pauza 12-13h)., provozovna: Pardubická 528, PSČ: 537 01.


Upozornění: DOPRAVA ZDARMA od 1499 Kč je pouze při platbě předem, nevztahuje se na pneumatiky a autobaterie a zboží s váhou nad nad 25kg.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.    Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti JAK NA AUTO s.r.o. , se  sídlem, Ringhofferova 112/1, Praha 5, identifikační číslo: 01778650 , zapsané v obchodním rejstříku vedeném , oddíl , vložka (dále jen „prodávající“) upravují v  souladu s  ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a  povinnosti smluvních stran vzniklé v  souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a  jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je  prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.jaknaauto.cz (dále jen „webová stránka“), a  to  prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2.    Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v  rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.    Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.    Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a  obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v  českém jazyce.

1.5.    Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do  svého uživatelského rozhraní. Ze  svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V  případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z  webového rozhraní obchodu.

2.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je  kupující povinen uvádět správně a  pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je  kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v  uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za  správné.

2.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je  povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k  přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z  kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a  to  zejména s  ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 1. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.    Veškerá prezentace zboží umístěná ve  webovém rozhraní obchodu je  informativního charakteru a  prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se  nepoužije.

3.2.    Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a  to  včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z  přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v  platnosti po  dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za  individuálně sjednaných podmínek.

3.3.    Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o  nákladech spojených s  balením a  dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a  dodáním zboží uvedené ve  webovém rozhraní obchodu platí pouze v  případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

3.4.    Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve  webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
 3.4.1.    objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 3.4.2.    způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a
 3.4.3.    informace o nákladech spojených s  dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.    Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do  objednávky kupující vložil, a to i s  ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a  opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ Potvrdit objednávku “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v  uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6.    Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7.    Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je  prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.    Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v  souvislosti s  uzavřením kupní smlouvy (náklady na  internetové připojení, náklady na  telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 1. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.    Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese: Chrudim, Pardubická 528, 537 01
 v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
 bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2600444202/2010 FIO banka , vedený u  společnosti FIO banka  (dále jen „účet prodávajícího“);
 bezhotovostně prostřednictvím platebního systému
 bezhotovostně platební kartou;
 prostřednictvím úvěru poskytnutého třetí osobou.

4.2.    Společně s  kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s  balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i  náklady spojené s  dodáním zboží.

4.3.    Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl.  4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4.    V  případě platby v  hotovosti či v  případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V  případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5.    V  případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s  uvedením  variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6.    Prodávající je oprávněn, zejména v  případě, že ze strany kupujícího nedojde k  dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7.    Případné slevy z  ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8.    Je-li to v  obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na  základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu.

Prodávající je plátcem daně z  přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v  elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.9.    Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v  případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 1. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

5.1.    Kupující bere na vědomí, že dle  ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i  zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o  dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a  od  kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v  čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má  kupující v  souladu s ustanovením §  1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od  kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v  případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od  kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v  předchozí větě. Pro odstoupení od  kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od  kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na  adresu provozovny prodávajícího či  na adresu elektronické pošty prodávajícího

.
5.3.    V  případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se  kupní smlouva od  počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s  navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4.    V  případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od  odstoupení od  kupní smlouvy kupujícím, a  to  stejným způsobem, jakým je  prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s  tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5.    Nárok na  úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6.    V  případech, kdy má kupující v  souladu s ustanovením §  1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od  kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V  takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a  kupujícím uzavřena s  rozvazovací podmínkou, že dojde-li k  odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 1. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1.    V  případě, že  je  způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a  případné dodatečné náklady spojené s  tímto způsobem dopravy.
6.2.    Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v  objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
6.3.    V  případě, že je z  důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v  objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s  opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s  jiným způsobem doručení.
6.4.    Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a  v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V  případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do  zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z  odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z  obecně závazných právních předpisů.
6.5.    Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 1. PRÁVA Z  VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.    Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z  vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními §  1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č.  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
7.2.    Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
 7.2.1.    má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 7.2.2.    se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke  kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 7.2.3.    zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 7.2.4.    je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 7.2.5.    zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
7.3.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.
7.4.    Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se  vyskytne u spotřebního zboží v  době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na  prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke  zboží nebo v  reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po  kterou lze zboží použít, použijí se  ustanovení o záruce za jakost. Zárukou za  jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k  použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po  dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
7.5.    Ustanovení uvedená v čl. 7.4 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na  opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u  použitého zboží na  vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má  vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
7.6.    Práva z  odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Je-li však v  potvrzení vydaném prodávajícím ohledně rozsahu práv z  odpovědnosti za  vady (ve smyslu ustanovení § 2166 občanského zákoníku) uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. S výjimkou případů, kdy je k provedení opravy určena jiná osoba podle předchozí věty, je  prodávající povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb, případně i v sídle nebo místě podnikání prodávajícího. Prodávající je  povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené prodávajícím k  provedení opravy.
7.7.    Práva z  odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na adrese: Pardubická 528, Chrudim 53701, telefonicky na čísle: +420 730 807 477 či elektronickou poštou na  adrese: obchod@jaknaauto.cz
7.8.    Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
7.9.    Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v  čl. 7.2 obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na  dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
7.10.    Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na  náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
7.11.    Další práva a povinnosti stran související s  odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 1. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
8.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve  smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
8.3.    Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
8.4.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ:  000  20  869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je  možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
8.5.    Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je  kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.  524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a  o  změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
8.6.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č.  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8.7.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.    Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se  zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
10.    ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
10.1.    Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o  některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se  zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či  na  telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve  smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
10.2.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V  případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k  ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 1. DORUČOVÁNÍ
  11.1.    Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.
 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
  12.1.    Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že  vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je  spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu  poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by  se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a  Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o  právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím  I).
  12.2.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se  takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
  12.3.    Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v  elektronické podobě a není přístupná.
  12.4.    Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
  12.5.    Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování Pardubická 528, Chrudim ,53701, adresa elektronické pošty: obchod@jaknaauto.cz, telefon: +420 730 807 47


Recenze u výrobků
Společnost JAK NA AUTO s.r.o. si vyhrazuje právo nezveřejnit u výrobků recenze, které obsahují nevhodné výrazy, jsou nepravdivé, nesouvisí se zbožím, odkazují na jiné stránky nebo jakkoliv jinak poškozují společnost.

Služba TWISTO

Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO “.

V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží.

K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby „Twisto“.

Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby Twistem, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO “.


GDPR zásady ochrany a zpracování osobních údajů

Osobní údaje:

Osobním údajem je jakákoli informace, např.: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, místo narození, adresa pobytu, státní příslušnost, místo podnikání, rodné číslo, IČO/DIČ, telefonní číslo, e-mail, evidenční číslo zákazníka, údaj o místu pobytu a pohybu, síťový identifikátor, rodinný stav, vzdělání, zaměstnání, majetkové poměry, příjmy a výdaje, počet dětí, podle které lze konkrétní fyzickou osobu identifikovat.


Takzvanými „citlivými“ údaji jsou informace, které představují určitá významnější rizika pro práva dotčené osoby, jako např.: údaje o zdravotním stavu, rasovém či etnickém původu, sexuální orientaci, politických názorech, náboženském vyznání, filozofickém přesvědčení, členství v odborech, nebo genetické či biometrické údaje.


 Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, jako je: shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.


Zpracování lze provádět s pomocí i bez pomoci automatizovaných (počítačově – strojově řízených) postupů.


 Zpracováváme osobní údaje těchto subjektů:

 • svých obchodních partnerů (dodavatelů, subdodavatelů, osob poskytujících služby)
 • svých zákazníků (odběratelů, klientů)
 • osob zajišťujících závazky shora uvedených osob
 • svých zaměstnanců a jinak spolupracujících osob

 U svých obchodních partnerů, jejich zástupců a kontaktních osob zpracováváme tyto osobní údaje:

 • firmu, jméno, sídlo, bydliště, datum narození, IČO, DIČ, telefon, e-mail, ID datové schránky, sídlo provozovny, kontaktní osoby, spolehlivost, jiné reference

U svých zákazníků, jejich zástupců a kontaktních osob zpracováváme tyto osobní údaje:

 • firmu, jméno, sídlo, bydliště, datum narození, IČO, DIČ, telefon, e-mail, ID datové schránky, sídlo provozovny, kontaktní osoby, spolehlivost, jiné reference

U osob poskytujících zajištění závazků zpracováváme tyto osobní údaje:

 • firmu, jméno, sídlo, bydliště, datum narození, IČO, DIČ, telefon, e-mail, ID datové schránky, sídlo provozovny, kontaktní osoby, spolehlivost, jiné reference

U svých zaměstnanců a jejich případných zástupců zpracováváme tyto osobní údaje:

 • jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, státní příslušnost, čísla osobních dokladů, bydliště, telefon, e-mail, ID datové schránky, vzdělání, rodinný stav, počet a věk dětí, mzdové údaje, údaje o exekucích, údaje o insolvenci, údaje o pracovních výsledcích, osobních vlastnostech a schopnostech, údaje o porušení pracovních povinnosti

 Zpracovávané osobní údaje získáváme:

 • přímo od subjektu údajů nebo od jejich zástupců
 • z informací od třetích osob; takové informace si dostupným způsobem ověřujeme
 • z veřejných rejstříků a evidencí (obchodní a živnostenské rejstříky, insolvenční rejstřík, evidence exekucí)
 • z veřejně dostupných zdrojů (internet, prezentace a reference); takové informace si dostupným způsobem ověřujeme
 • z vlastní činnosti a tyto informace si dostupným způsobem ověřujeme

 U svých obchodních partnerů, jejich zástupců a kontaktních osob zpracováváme osobní údaje:

 • pro účely obchodní spolupráce, pro uzavírání smluv a jejich plnění
 • pro účely vypořádávání práv a povinností z uzavřených smluv a uskutečněných obchodů
 • pro ochranu a uplatňování našich práv z uzavřených smluv a uskutečněných obchodů
 • pro účely zákonem předepsaných evidencí, které musíme vést (daňové, mzdové apod.)
 • pro účely zákonem předepsaných povinností, které musíme plnit (daňové a odvodové povinnosti, povinnosti podle předpisů proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinnosti v oblasti ochrany spotřebitele, povinnosti v oblasti ochrany životního prostředí, povinnosti v exekučních a insolvenčních řízeních, pro účely archivnictví apod.)

 U svých zákazníků, jejich zástupců a kontaktních osob zpracováváme osobní údaje:

 • pro účely obchodní spolupráce, pro uzavírání smluv a jejich plnění
 • pro účely vypořádávání práv a povinností z uzavřených smluv a uskutečněných obchodů
 • pro ochranu a uplatňování našich práv z uzavřených smluv a uskutečněných obchodů
 • pro účely zákonem předepsaných evidencí, které musíme vést (daňové, mzdové apod.)

pro účely zákonem předepsaných povinností, které musíme plnit (daňové a odvodové povinnosti, povinnosti podle předpisů proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinnosti v oblasti ochrany spotřebitele, povinnosti v oblasti ochrany životního prostředí, povinnosti v exekučních a insolvenčních řízeních, pro účely archivnictví apod.)


U osob poskytujících zajištění závazků zpracováváme osobní údaje:

 • pro účely obchodní spolupráce, pro uzavírání smluv a jejich plnění
 • pro účely vypořádávání práv a povinností z uzavřených smluv a uskutečněných obchodů
 • pro ochranu a uplatňování našich práv z uzavřených smluv a uskutečněných obchodů
 • pro účely zákonem předepsaných povinností, které musíme plnit (daňové a odvodové povinnosti, povinnosti podle předpisů proti  legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, povinnosti v oblasti ochrany spotřebitele, povinnosti v oblasti ochrany životního prostředí, povinnosti v exekučních a insolvenčních řízeních, pro účely archivnictví apod.)

 U svých zaměstnanců a jejich případných zástupců zpracováváme osobní údaje:

 • pro účely uzavření pracovních smluv, výkon práv a plnění povinností v pracovněprávním vztahu
 • pro ochranu a uplatňování našich práv z pracovněprávních vztahů
 • pro účely zákonem předepsaných evidencí, které musíme vést (daňové, mzdové apod.)
 • pro účely zákonem předepsaných povinností, které musíme plnit (daňové a odvodové povinnosti, povinnosti na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, povinnosti v exekučních a insolvenčních řízeních, pro účely archivnictví apod.)

Nemáme záměr použít vaše osobní údaje k jiným než uvedeným účelům. Pokud bychom tak chtěli přesto učinit, jsme povinni vás o tom informovat.


 U svých obchodních partnerů, jejich zástupců a kontaktních osob zpracováváme osobní údaje:

 • bez udělení souhlasu, pro plnění smlouvy nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy [čl. 6, odst. (1), písm. b) GDPR]
 • bez udělení souhlasu, pro ochranu našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany [čl. 6, odst. (1), písm. f) GDPR]
 • bez udělení souhlasu, pro plnění našich právních povinností (účetní, daňové, exekuce) [čl. 6, odst. (1), písm. c) GDPR]

 U svých zákazníků, jejich zástupců a kontaktních osob zpracováváme osobní údaje:

 • bez udělení souhlasu, pro plnění smlouvy nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy [čl. 6, odst. (1), písm. b) GDPR]
 • bez udělení souhlasu, pro ochranu našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany [čl. 6, odst. (1), písm. f) GDPR]
 • bez udělení souhlasu, pro plnění našich právních povinností (účetní, daňové, exekuce) [čl. 6, odst. (1), písm. c) GDPR]

 U osob poskytujících zajištění závazků zpracováváme osobní údaje:

 • bez udělení souhlasu, pro plnění smlouvy nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy [čl. 6, odst. (1), písm. b) GDPR]
 • bez udělení souhlasu, pro ochranu našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany [čl. 6, odst. (1), písm. f) GDPR]
 • bez udělení souhlasu, pro plnění našich právních povinností (účetní, daňové, exekuce) [čl. 6, odst. (1), písm. c) GDPR]

 U svých zaměstnanců a jejich případných zástupců zpracováváme osobní údaje:

 • bez udělení souhlasu, pro plnění smlouvy nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy [čl. 6, odst. (1), písm. b) GDPR]
 • bez udělení souhlasu, pro ochranu našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany [čl. 6, odst. (1), písm. f) GDPR]
 • bez udělení souhlasu, pro plnění našich právních povinností (účetní, daňové, exekuce) [čl. 6, odst. (1), písm. c) GDPR]


Citlivé údaje, konkrétně: údaje o zdravotním stavu, členství v odborových organizacích, počtu a věku rodinných příslušníků, vzdělání, osobních vlastnostech a schopnostech zpracováváme pouze u svých zaměstnanců, protože nám to zákonný předpis přímo ukládá, nebo nám stanoví povinnosti, k jejichž splnění je zpracování těchto osobních údajů nezbytné.


Náš oprávněný zájem, pro který uchováváme a zpracováváme osobní údaje [čl. 6, odst. (1), písm. f) GDPR] je dán tím, že vstupujeme do obchodních a pracovně právních vztahů se subjekty údajů a z těchto vztahů nám za nimi vznikají pohledávky a jiná práva. Abychom mohli své pohledávky vymáhat a svá práva uplatňovat legitimní cestou (kupř. prostřednictvím soudů či rozhodčích soudů), musíme znát osobní údaje svých obchodních partnerů, zákazníků, případně jejich zástupců a kontaktních osob.


Nemáte povinnost nám vaše osobní údaje poskytnout. Jejich poskytnutí je našim smluvním požadavkem, protože bez požadovaných osobních údajů vám nebudeme schopni dodat kvalitní plnění či službu, a nebyli bychom ani schopni dostát některým svým povinnostem plynoucím ze zákona.


 Osobní údaje obchodních partnerů, jejich zástupců a kontaktních osob předáváme:

 • jiným našim obchodním partnerům, pokud se podílejí na realizaci smlouvy či obchodu se subjektem údajů
 • našim zákazníkům, pokud se podílejí na plnění subjektu údajů
 • osobám poskytujícím zajištění závazků subjektu údajů
 • našim bankám, pojišťovnám, finančním institucím, pokud se podílejí na realizaci smlouvy či obchodu se subjektem údajů
 • našim externím dodavatelům (IT, poradci, školitelé, kontroloři) pokud je to naši činnost nezbytné
 • našim externím právníkům, daňovým poradcům, auditorům, pokud se účastní plnění našich povinností a výkonu našich práv
 • osobám s námi propojeným (tvořícím s námi koncern), pokud je to potřebné pro naši obchodní činnost
 • našim právním nástupcům v případě naší přeměny
 • orgánům veřejné moci, pokud nám tak stanoví právní povinnost

 Osobní údaje zákazníků, jejich zástupců a kontaktních osob předáváme:

 • jiným našim obchodním partnerům, pokud se podílejí na realizaci smlouvy či obchodu se zákazníkem
 • osobám poskytujícím zajištění závazků zákazníka
 • našim bankám, pojišťovnám, finančním institucím, pokud se podílejí na realizaci smlouvy či obchodu se zákazníkem
 • našim externím dodavatelům (IT, poradci, školitelé, kontroloři) pokud je to naši činnost nezbytné
 • našim externím právníkům, daňovým poradcům, auditorům, pokud se účastní plnění našich povinností a výkonu našich práv
 • osobám s námi propojeným (tvořícím s námi koncern), pokud je to potřebné pro naši obchodní činnost
 • našim právním nástupcům v případě naší přeměny
 • orgánům veřejné moci, pokud nám tak stanoví právní povinnost

 Osobní údaje osob poskytujících zajištění závazků předáváme:

 • jiným našim obchodním partnerům, pokud se podílejí na realizaci zajišťované smlouvy či obchodu
 • osobám, jejichž závazky jsou zajišťovány
 • našim bankám, pojišťovnám, finančním institucím, pokud se podílejí na realizaci zajišťované smlouvy či obchodu
 • našim externím dodavatelům (IT, poradci, školitelé, kontroloři) pokud je to naši činnost nezbytné
 • našim externím právníkům, daňovým poradcům, auditorům, pokud se účastní plnění našich povinností a výkonu našich práv
 • osobám s námi propojeným (tvořícím s námi koncern), pokud je to potřebné pro naši obchodní činnost
 • našim právním nástupcům v případě naší přeměny
 • orgánům veřejné moci, pokud nám tak stanoví právní povinnost

 Osobní údaje svých zaměstnanců a jejich případných zástupců předáváme:

 • našim externím dodavatelům (IT, poradci, školitelé, kontroloři) pokud je to naši činnost nezbytné
 • našim externím právníkům, daňovým poradcům, auditorům, pokud se účastní plnění našich povinností a výkonu našich práv
 • osobám s námi propojeným (tvořícím s námi koncern), pokud je to potřebné pro naši obchodní činnost
 • našim právním nástupcům v případě naší přeměny
 • orgánům veřejné moci, pokud nám tak stanoví právní povinnost

 Mezinárodním organizacím osobní údaje nezpřístupňujeme.


Příjemcům ve třetích zemích (výhradně země EU) osobní údaje zpřístupňuje výjimečně, pokud se jedná o:

 • naše obchodní partnery a je to nezbytné pro splnění smlouvy nebo oprávněnou ochranu našich zájmů
 • cizí orgány veřejné moci a ukládá nám to právní povinnost


S ohledem na měnící se osoby poskytovatelů některých služeb není možné uvést všechny tyto zpracovatele osobních údajů jmenovitě.


 Osobní údaje obchodních partnerů, jejich zástupců a kontaktních osob uchováváme:

 • v případě dlouhodobé obchodní spolupráce po dobu jejího trvání a tři roky po jejím ukončení
 • v případě jednání o smlouvě po dobu tří let po posledním kontaktu
 • v případě uzavření smlouvy po dobu tří let po jejím naplnění a uplynutí garančních závazků avšak
  – vždy uchováváme osobní údaje až do skončení případného sporu, vypořádání všech závazků nebo uplynutí promlčecích lhůt 
  – vždy uchováváme osobní údaje nejméně po archivační dobu, kterou nám ukládá zákon nebo obdobně závazný předpis


Osobní údaje zákazníků, jejich zástupců a kontaktních osob uchováváme:

 • v případě jednání o plnění po dobu tří let po posledním kontaktu
 • v případě uzavření smlouvy po dobu tří let po jejím naplnění a uplynutí garančních závazků avšak:
  – vždy uchováváme osobní údaje až do skončení případného sporu, vypořádání všech závazků nebo uplynutí promlčecích lhůt
  – vždy uchováváme osobní údaje nejméně po archivační dobu, kterou nám ukládá zákon nebo obdobně závazný předpis

 U osob poskytujících zajištění závazků zpracováváme osobní údaje:

 • v případě poskytnutí zajištění závazku po dobu tří let po jeho naplnění a uplynutí závazků ze zajištění avšak:
  – vždy uchováváme osobní údaje až do skončení případného sporu, vypořádání všech závazků nebo uplynutí promlčecích lhůt 
  – vždy uchováváme osobní údaje nejméně po archivační dobu, kterou nám ukládá zákon nebo obdobně závazný předpis

 Osobní údaje svých zaměstnanců a jejich případných zástupců uchováváme:

 • po dobu trvání pracovního poměru a tři roky po jeho ukončení avšak:
  – vždy uchováváme osobní údaje až do skončení případného sporu, vypořádání všech závazků nebo uplynutí promlčecích lhůt 
  – vždy uchováváme osobní údaje nejméně po archivační dobu, kterou nám ukládá zákon nebo obdobně závazný předpis

 Osobní údaje jiných osob uchováváme:

 • po dobu platnosti uděleného souhlasu

 Jako subjekt osobních údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Máte právo získat od nás potvrzení, zda vaše osobní údaje jsou či nejsou námi zpracovávány, a pokud ano, umožníme vám k těmto osobním údajům přístup a poskytneme následující informace:


 • které vaše osobní údaje zpracováváme
 • odkud jsme vaše osobní údaje získali, pokud nepochází přímo od vás
 • proč vaše osobní údaje zpracováváme
 • komu vaše osobní údaje předáváme
 • jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme nebo jak je tato doba určena
 • že máte právo požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů, omezení jejich zpracování, nebo právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů
 • že máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů
 • že dochází k automatizovanému rozhodování či profilování vašich osobních údajů, včetně použitých postupů a o tom, jaké mohou být důsledky takového zpracování pro vás
 • pokud by měly vaše osobní údaje být předávány do zahraničí nebo mezinárodní organizaci, jaké jsou záruky takového předání

Na vaši žádost vám poskytneme také kopii vašich osobních údajů, které zpracováváme, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak můžeme požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů a sice ve výši 100,- Kč.


 Máte právo na opravu svých osobních údajů, které zpracováváme. Na vaši žádost doplníme nebo opravíme neúplné nebo nepřesné údaje, které zpracováváme.


 Máte právo na výmaz svých osobních údajů, které zpracováváme; tzv. právo „být zapomenut“. Na vaši žádost vaše osobní údaje, které zpracováváme, ze svých evidencí a zařízení vymažeme, pokud:

 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účel, pro který byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 • jsme vaše osobní údaje jsme získali na základě vašeho souhlasu, vy souhlas odvoláte a neexistuje již žádný další právní důvod pro který bychom vaše osobní údaje mohli zpracovávat
 • vznesete námitky proti zpracování vašich osobních údajů a nebudou žádné převažující oprávněné důvody pro takové zpracování
 • vznesete námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (nabízení produktů a služeb)
 • vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně
 • vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti
 • vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti

Vaše osobní údaje však nevymažeme, pokud je jejich další zpracování nezbytné:

 • pro výkon práva na svobodu projevu a informace
 • pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým jsme pověřeni
 • z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví
 • pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo cíle zpracování
 • pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků

 Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, pokud je zpracováváme na základě takového souhlasu. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování vašich osobních údajů do doby, než odvolání souhlasu obdržíme.

 Máte právo na omezení zpracování svých osobních údajů, které zpracováváme. Na vaši žádost omezíme požadovaným způsobem zpracování vašich osobních údajů, pokud:

 • popřete přesnost svých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost vašich osobních údajů ověřit
 • zpracování je protiprávní, ale vy odmítnete výmaz svých osobních údajů a místo toho požádáte o omezení jejich použití
 • vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků
 • vznesete námitku proti zpracování údajů zpracovávaných pro splnění našeho úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, nebo pro účely oprávněných zájmů našich či třetí osoby, a to na dobu, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi oprávněnými důvody

Pokud vaše osobní údaje opravíme, vymažeme, nebo omezíme jejich zpracování, oznámíme to osobám, kterým jsme vaše osobní údaje poskytli nebo poskytujeme, ledaže se to ukáže jako nemožné nebo to bude vyžadovat nepřiměřené úsilí. O osobách, kterým jsme vaše osobní údaje poskytli, vás však na vaši žádost kdykoli informujeme.


 Máte právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů, které zpracováváme pro účely splnění našeho úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci anebo pro účely našich oprávněných zájmů či oprávněných zájmů třetí strany (včetně profilování založeného na těchto důvodech). Pokud námitku vznesete, nebudeme vaše osobní údaje zpracovávat, jestliže neprokážeme, že existují závažné a oprávněné důvody pro takové zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pokud neprokážeme, že potřebujeme vaše osobní údaje zpracovávat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků.


Pokud vznese námitku proti zpracování svých osobních údajů pro účely přímého marketingu (včetně profilování těchto údajů), nebudeme vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu dále zpracovávat.


 Máte právo na přezkum automatizovaného zpracování a profilování vašich osobních údajů. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme automaticky, umožníme vám na vaši žádost, abyste nebyl předmětem výhradně automatizovaného zpracování svých osobních údajů (včetně profilování) a umožníme vám, aby zpracování (i profilování) vašich osobních údajů bylo přezkoumáno člověkem, pokud:


 • automatizované zpracování (či profilování) není nezbytné k uzavření či plnění smlouvy mezi námi
 • automatizované zpracování (či profilování) není povoleno závazným právním předpisem
 • automatizované zpracování (či profilování) není založeno na vašem výslovném souhlasu

 Máte právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.


Proti porušení práv při zpracování svých osobních údajů máte právo podat stížnost u dozorového orgánu. Tím je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů – ÚOOÚ, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, Holešovice, 170 00, Praha 7, telefon: +420 234 665 111, web: www.uoou.cz.


Závěrečná ustanovení
Zákazník při uzavření kupní smlouvy (telefonicky, emailem, přes e-shop, osobně) souhlasí se zpracováním osobních údajů dle obecného nařízení na ochranu osobních údajů neboli GDPR (General Data Protection Regulation) a souhlasí se zasíláním měsíčních akcí emailem. Zákazník má možnost se odhlásit a nepřijímat tyto nabídky.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.jaknaauto.czwww.shop.jaknaauto.cz.